Handelingsperspectief

Wat is een handelingsperspectief?

Soms zijn problemen zo complex dat ze moeilijk op te lossen zijn en zelfs onoplosbaar lijken, bijvoorbeeld de klimaatopwarming. Dat maakt het soms ingewikkeld om te handelen, terwijl burgers het belang van duurzaamheid onderkennen en daar graag aan willen bijdragen. Ze willen handelingsperspectief, een rol plaatsen waarin ze iets kunnen doen.

Mensen hebben wisselende ervaringen, meningen en overtuigingen die allemaal een ander perspectief hebben op dingen, andere mensen en de wereld. Die wil je aanzetten tot gedragsverandering: milieuvriendelijk handelen. Je wilt dat iedereen leert denken en handelen vanuit dezelfde waarden. Dat alle neuzen dezelfde kant opstaan.

Een handelingsperspectief is bedoeld als handvat om een vooropgesteld doel te bereiken. Dat handvat hoeft zich niet te beperken tot één perspectief. Dat kunnen ook meerdere mogelijkheden zijn om in een bepaalde situatie te handelen. Het handelingsperspectief benoemt concrete instrumenten die mensen sturing kunnen geven.

Wat kan Afdeling Buitengewone Zaken hierin betekenen?

A/BZ creëert een gedeeld handelingsperspectief, bijvoorbeeld voor gemeenten en waterschappen die hun inwoners stimuleren om op hun eigen terrein maatregelen te nemen, bijvoorbeeld door subsidieverlening, informatieverstrekking of praktische ondersteuning. We onderzoeken aan welke voorwaarden een verhaal moet voldoen om mensen te laten nadenken over een complex en dreigend onderwerp als klimaatverandering, en vervolgens actie te laten ondernemen. We onderzoeken eerst grondig de knelpunten en kansen, en zorgen gaandeweg voor draagvlak en zetten mensen in de goede stand voor maatregelen later. Het is de moeite waard dat in kaart te brengen om op die manier een ijzersterke gedeelde context te creëren.